Instytut Psychiatrii i Neurologii jest liderem projektu
„Razem do rozwoju – Mokotowskie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinasowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego
(nr projektu POWR.04.01.00-00-DM14/20)

Informacje o projekcie

Okres realizacji: 01.05.2021 – 31.10.2023 r.

Wartość projektu: 14 981 268,72 zł.

Obszar działania: Dzielnica Mokotów m.st. Warszawa,

Cel projektu:
            Głównym celem projektu jest utworzenie społeczności lokalnej, sieci skoordynowanego wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci, młodzieży i ich rodzin. Wsparcie to będzie wyrażało się poprzez przez profilaktykę i edukację, leczenie i oparcie społeczne oraz koordynację międzysektorową.
Wskazany cel wpisuje się w cel szczegółowy POWER dla tego konkursu, tj. ma za zadanie przetestowanie modelu Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży (ŚCZP DiM) opracowanego w projekcie Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę wybranym w konkursie Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi ogłoszonym przez IZ POWER w ramach Działania 4.1. POWER w 2015 r.
            Założenia projektu jest również zgodny z założeniami reformy w systemie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży – zakłada on rozłożenie opieki psychiatrycznej i psychologicznej dzieci i młodzieży na ośrodki wszystkich trzech stopni referencyjności, a więc uwzględnia działania w ramach środowiskowych ośrodków opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży (I stopnień referencyjności), środowiskowych centrów zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży (II stopień referencyjności) oraz ośrodków wysokospecjalistycznej całodobowej opieki psychiatrycznej (III stopień referencyjności).

Zadania realizowane w projekcie wpisują się w założenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (NPOZP) na lata 2017-2022 poprzez realizację jednego z celów głównego NPOZP, czyli zapewniania osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej opieki adekwatnej do ich potrzeb oraz są spójne z programem zapobiegania samobójstwom aktualnie procedowanym w Ministerstwie Zdrowia. ŚCZP DiM są również odpowiedzią na zadania NPOZP 2011-2014, których realizacja została negatywnie oceniona w raporcie NIK 2017, zapewniając tym samym utworzenie oraz wdrożenie programów promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz upowszechnienie środowiskowego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej, rozwoju zróżnicowanych form wsparcia społecznego i aktywizacji społeczno-zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi.

Projekt wpisuje się również w Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 ONZ [Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 r.] oraz w opracowaną wraz z Światową Organizacją Zdrowia Globalną Strategię dla Zdrowia Kobiet, Dzieci i Młodzieży 2016-2030 [WHO, 2015] przez promocję zdrowia psychicznego oraz zapewnienie wsparcia psychospołecznego dzieciom i młodzieży. Efektem projektu będzie poprawa dobrostanu psychicznego dzieci i młodzieży zamieszkałych na Mokotowie, w tym zmniejszenie zagrożenia jakie stwarzają dla dzieci i młodzieży zachowania autoagresywne i tendencje samobójcze.

 

Partner projektu: „INTEGRACJA” Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Z Zaburzeniami Psychicznymi oraz Centrum Medyczne Damiana.

Pomoc beneficjentom z obszarów działania centrum udziela:

Mokotowskie Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży.

  1. Goplańska 44

Informacji o projekcie udziela:
Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa

telefon: (22) 218 22 26

kierownik projektu: Ewa Brzóska

e-mail:ebrzoska@ipin.edu.pl

Rozmiar czcionki
Kontrast